Systemické a Rodinné konstelace


Systemické konstelace jsou metodou seberozvoje a sebepoznávání. Umožňují rychle, názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jedním z tvůrců je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradenství. Konstelace jsou prožitková metoda, ve které jde o prožití pocitů a emocí a teprve po prožitku o vysvětlení a pochopení toho, co konstelace ukazuje. V průběhu konstelace dochází ke změnám, k přenastavování našeho nitra. Vždy jen v takové míře, jak si to klient dovolí, jak je to pro něj možné a bezpečné. Přijme-li tyto změny, promítají se následně do jeho každodenního života, pociťuje změnu ve vztazích, včetně vztahu k sobě. Tím, že uvidíme a akceptujeme skutečnost "tak, jak je", obdržíme motivaci a sílu jít dál, pokračovat v započaté cestě bez iluzí a vlastních přetvářek. V tomto směru se hodí konstelace pro všechny, kteří mají touhu se dál vyvíjet a být k sobě pravdivý.

Podobně jako u jiných přístupů je i zde velmi, velmi důležitý neutrální přístup terapeuta "konstelatéra", protože klient je zde ve své otevřenosti snadno ovlivnitelný - manipulovatelný.

Jak konstelace probíhají 

Nejdůležitější je vždy motivace klienta pro změnu, od té se odvíjí vše ostatní. Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich "práce" v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

Co lze konstelacemi řešit?


Rodinné problémy
• Problémy s otcem, matkou, dětmi
• Problémy mezi sourozenci
• Přejímání osudů jiných rodinných příslušníků
• Neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů)

Vztahové problémy 
• Nevěra a žárlivost
• Neschopnost najít partnera
• Hádky s partnerem/partnerkou
• Stále stejný výběr partnera/partnerky

Problémy na pracovišti
• Problémy s kolegy / kolegyněmi
• Úloha "černého Petra"
• Mobbing a bossing
• Vybírání vhodných kolegů / kolegyň
• Problémy v týmové práci

Chronické zdravotní problémy
• Konstelace symptomů například řeší, odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí, co mi ukazuje

Finanční problémy

Problémy u našich zvířecích miláčku jak zdravotní tak chování 


.......... a mnoho dalších 


konstelace nenahrazují kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc. Také neslouží jakémukoliv léčení či stanovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny.

Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních krizích. Jakékoliv psychotických jevech (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady). Nejsou vhodné u klientů, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu. 

Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvýšené opatrnosti, jsou kardiovaskulární poruchy (angina pectoris, infarkt, hypertonie atd.), těhotenství*, epilepsie a dále celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci.

* V případě těhotenství není prokázáno žádné zvýšené ohrožení dítěte a ani v odborné literatuře jsem se nesetkala s varováním před konstelacemi během těhotenství. Přesto se doporučuje především v prvním trimestru zvýšenou bdělost (např. si položit otázku, zdali jsem s tím, co se na semináři děje, opravdu v pohodě) a také opatrnost během účasti (tj. nepřebírání zátěžových rolí, na chvíli opustit místnost v případě projevů silných emocí v konstelaci atd.). Pokud se stávající matka drží těchto návrhů, považuji se konstelace za bezpečné. 

Podmínky účasti na konstelacích

Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře písemně informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na semináři doporučujeme informovat vašeho ošetřujícího lékaře.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Nárok na účast na semináři vzniká po uhrazení celé ceny semináře. Právem lektora je odeslat účastníka ze semináře, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.


Cena 1800,- Kč 

 Celodenní od 10.00 do 18.00 (možná déle podle potřeby účastníků) 

 počet účastníku max. 6

Plánované termíny konstelací